Xu Xiao Yu

"Substitutes", 99, Fotoinstallation, 16 pieces, each 50 x 50 cm