Zheng Guo Gu: The stories in Tokyo's Sky, 98

 

Ten Thousand Customers, 98